Uzman Görüşü

Artıelli Group: Türkiye’nin ilk ve tek Teknik Bilirkişi Danışmanlığı.

 

İnşaat Hukuku kapsamında (Teknik, Mali ve Hukuki) Uzman Bilirkişi ihtiyacınıza uygun, güvenilir, bilimsel özel Uzman Görüşü (mütalaa) hazırlayarak kurumsal ve bireysel danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Artıelli Group, Avukatlar, Mimarlar, Mühendisler, Emekli Hakim ve Savcılar, Kamu İhale Kurumu, Yüksek Fen Kurulu, Sayıştay, Danıştay uzmanları ile konusunda uzman bilirkişilerden oluşan etkin ve tarafsız bir çözüm platformudur. Uzman görüşü hizmeti almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile hukuk büroları ve avukatlara hizmet vermektedir.

Sürmekte olan davalarınızda Özel Uzman Mütalaası hazırlayarak dava sürecinde elinizdeki delilleri güçlendirebilir, mevcut bilirkişi raporuna itiraz edebilir, dava sürecinizi hızlandırarak, doğru ve bilimsel delillerle olay ve kendinizi en doğru şekilde ifade edebilirsiniz.

 

Uzman mütalaası nedir?

Hukuki uyuşmazlıklarda Hâkimin Hukuk bilgisi dışında kalan özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda, somut uyuşmazlığa ilişkin, konusunda uzman kişi ve kurumlara hazırlatılarak dosyaya sunulan bilimsel bir rapordur.

 

Uzman Mütalaasının hukuki dayanağı nedir?

Ceza Usul Muhakemesi Kanunu madde 67 ile düzenlemeye tabi tutulmuş ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 293 ile de Özel Hukuk uyuşmazlıklarında delil sistemi içerisinde yer alan uygulamadır.

 

Uzman mütalaası “hukuki danışmanlık” mıdır?

Uzman mütalaası mevzuatta ön görülmüş bir hukuk kurumudur. Hukuki danışmanlık değildir. Özel ve Teknik bilgi gerektiren konularla sınırlı olarak hazırlanır. Hukuk danışmanlığı yalnızca avukatlardan alınabilir. Hakimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgi gerektiren konularda uzman tanık raporu düzenlenemez.

 

Uzman mütalaası dava kazandırır mı?

Uzman mütalaası, uyuşmazlık konusu olayın, bilimsel ve teknik gerekçelerle açıklanarak objektif ve denetime elverişli bir belgedir. Uzmanın uyuşmazlığın teknik boyutu ile ilgi görüşleri hâkimi bağlayıcı değildir.

 

Uzmanlar kimlerdir?

Artıelli Group bünyesinde proje bazlı uzman mütalaa hizmeti veren kurum ve şahıslar, Ceza Muhakemesi ve Hukuk Muhakemesi Kanunlarına Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca ön görülen şartları haiz uzmanlardır.

 

Rapor ücreti yargılama gideri midir? Dava sonunda karşı taraftan talep edilebilir mi?

Uzman görüşüne başvuracak tarafın bu konudaki gerekli masrafları kendisinin karşılayacağı doğaldır. Mahkemeden veya karşı taraftan bu giderlerle ilgili herhangi bir talepte bulunulamaz ve bu giderler yargılama giderleri içerisinde sayılmaz.

 

Uzman kişi duruşmaya davet edilebilir mi? Hâkim tarafından dinlenebilir mi?

Evet, Hâkimin gerekli görmesi halinde uzman kişi duruşmada dinlemek üzere davet edebilir.

 

Raporumu ne zaman teslim alabilirim?

Rapor hazırlığında ve tesliminde süreyi danışanların kendilerinden istenen evrakları teslim zamanları belirleyici rol oynamaktadır. Evrakların tarafımıza tam ve eksiksiz olarak teslimini takiben kendilerine bir fiyat teklifi gönderilmektedir. Teslim bilgisi de bu teklifin içerisinde ayrıntılı olarak bildirilmektedir.

 

Uzman Görüşü Hizmeti Aşamaları

Danışan ile Artıelli Proje Yöneticisi bir toplantı düzenleyerek konu hakkında detaylı bir Ön Görüşme yaparlar.

Ön Görüşme neticesinde alınan detaylı bilgiler ve evraklar bir araya getirilerek konu ile ilgili bir proje başlatılır ve Araştırmaya başlanır.

Yapılan araştırma neticesinde uzmanlar tarafından rapor yazma bedeli ve teslim tarihi Proje Yöneticisine bildirilir. Bu veriler ışığında hazırlanan fiyat ve teslim tarihini içeren Teklif danışana sunulur.

Verilen teklifin onaylanması neticesinde teklifte belirtilen söz konusu Ücret Danışan tarafından Artıelli Group banka hesabına yatırılır.

Verilen belgeler doğrultusunda Rapor Yazımına başlanır. Uzman tarafından dosya hakkında talep edilebilecek her türlü ek bilgi ve belge danışandan talep edilir.

 

Yazılan rapor Artıelli Proje Yöneticisi tarafından Islak İmzalı bir şekilde 3 nüsha halinde Danışana Teslim edilir.

 

Özel Bilirkişi Raporu Davanın Seyrini Bile Değiştirebiliyor!

HUMK’ta olmayan ama HMK ile birlikte usul hukukumuza girecek olan yeni kurumlardan birisi de uzman görüşü kurumudur. Kanunun gerekçesinde söylediği gibi uzman görüşü, bilirkişilikten farklı bir kurumdur.

Uzman görüşü HMK madde 293’te düzenlenmektedir. Bu maddeye göre;

(1) Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez.

(2) Hâkim, talep üzerine veya resen, kendisinden rapor alınan uzman kişinin davet edilerek dinlenilmesine karar verebilir. Uzman kişinin çağrıldığı duruşmada hâkim ve taraflar gerekli soruları sorabilir.

(3) Uzman kişi çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü olmadan gelmezse, hazırlamış olduğu rapor mahkemece değerlendirmeye tabi tutulmaz, şeklinde düzenlenmektedir.

293/1’e göre; tarafların bilirkişi dışında uzmanından bilimsel mütalaa alabileceği de düzenlenmektedir. Ayrıca, kişilere uzman görüşüne başvurulduğunda yeni bir süre verilemeyecektir. Maddenin gerekçesinde belirttiği gibi hakim dosyaya sunulan uzman görüşünü serbestçe takdir edecektir.

293/2’de ise uzman kişinin mahkemede talep üzerine veya re’sen dinlenebileceği belirtilmiştir.

293/son fıkrada ise geçerli özrü olmadan gelmeyen uzman kişinin hazırladığı rapor mahkeme tarafından değerlendirmeye tabii tutulamayacağı belirtilmiştir. HMK 285.madde ile bilirkişinin hukuki sorumluluğuna özel bir düzenleme getirilmiştir

Hukukumuzda önemli kurumlardan olan bilirkişiliğin ne HUMK’ta ne de HMK’ta tanımının yapıldığını görmekteyiz. Maddeler de sadece özel veya teknik bilgi gerektiren hallerde bilirkişiye başvurulacağı belirtilmektedir

Bilirkişi seçiminde HMK 268/1’de;mahkemelerin, bilirkişileri görevlendirilmesinde yargı çevreleri içinde yer aldıkları bölge adliye mahkemeleri adli yargı adalet komisyonları tarafından her yıl düzenlenecek bilirkişi listelerinin gözetilmesi esası hüküm altına alınmıştır.

Bilirkişiliğin tarafsızlığını ve dürüstlüğünü sağlamak üzere kabul edilen kurumlardan birisi olan bilirkişinin reddi konusunda bir takım değişikler bulunmaktadır. Üç günlük sürenin bir haftaya çıktığını görmekteyiz. Üç günlük sürenin ret sebebinin öğrenilmesinden itibaren en geç bir hafta içinde yapılması şartı getirilmiştir.

Bilirkişilik görevini kabulle yükümlü olanlar madde de detaylı şekilde gösterilmiştir.

HMK’ta HUMK 281’den farklı olarak HMK 274’de üç aylık sürenin bilirkişinin talebi üzerine üç ayı geçmemek üzere uzatabilir. Aynı şekilde 274/2’de belirlenen süre içinde raporunu vermeyen bilirkişinin görevden alınıp yerine başka bir kimse bilirkişi olarak görevlendirilebilir, hükmü yer almaktadır. Bilirkişi raporuna itiraz süresinin bir haftadan iki haftaya çıktığını görmekteyiz.

HUMK 286/1’de bilirkişinin oy ve görüşleri hakimi bağlamaz, hükmü yer almaktadır. HMK 282’de aynı anlamın çıktığını görmekteyiz sadece, diğer delillerle birlikte serbestçe değerlendirebileceği yazılmaktadır

Bilirkişinin ücreti konusunda önemli bir değişiklik olmadığını görmekteyiz, sadece diğer giderlerinin de ödeneceği belirtilmektedir.

HMK 285.madde ile bilirkişinin hukuki sorumluluğuna özel bir düzenleme getirilmiştir. Aynı zamanda HMK 284’de yeni bir düzenleme ve maddeye göre; bilirkişilerin Türk Ceza Kanunu anlamında kamu görevlisi olduğu ifade edilmiştir.

HMK 286 ile de davaların açılacağı mahkemeler başlığıyla özel bir düzenleme yer almaktadır. Bu madde ile yetkili ve görevli yargı yeri belirtilmiştir.

HUMK’ta yer almayan ama HMK’ta düzenlenen yeni kanun maddelerimiz vardır. Bunlar HMK 275’te bilirkişinin haber verme yükümlülüğü, HMK 276’da bilirkişinin görevini bizzat yerine getirme yükümlülüğü ve HMK 277’de düzenlenen bilirkişinin sır saklama yükümlülüğü yeni kanun maddelerimizdir.

HMK 278’de bilirkişinin yetkileri başlığıyla HUMK’tan farklı olarak yeni bir düzenleme daha getirilmiştir.

HUMK’ta olmayan ama HMK ile birlikte usul hukukumuza girecek olan yeni kurumlardan birisi de uzman görüşü kurumudur.

Kanunun gerekçesinde söylediği gibi uzman görüşü, bilirkişilikten farklı bir kurumdur. HMK 293/1’e göre; tarafların bilirkişi dışında uzmanından bilimsel mütalaa alabileceği de düzenlenmektedir.

gtag('set', {'user_id': 'USER_ID'}); // Kullanıcı kimliğini signed-in user_id parametresini kullanarak ayarlayın.