Haksız Kesinti

HAKSIZ HAKEDİŞ KESİNTİLERİNDE VE GEÇ ÖDEMELERDE, YÜKLENİCİLERİN YAPACAĞI İŞLEMLER

İdarelerin hakedişlerde;

·        İhale dokümanından daha uzun süreli olarak ödemeyi geciktirdiği,

·        Fazla ceza kesintisi yaptığı,

·        Kendilerinden kaynaklanan gecikmeleri, yüklenici aleyhine cezalı süre olarak uyguladıkları,

·        İdarelerin bazı vergi muafiyetlerine tabi olmasına rağmen, hakedişten haksız vergi kesildiği,

·        Mücbir sebep nedeniyle yapılan süre uzatımlarında, fiyat farkı hesaplamadıkları,

·        Fiyat farkını eksik ödedikleri,

·        Yapılan imalatları/işleri yapılmamış gibi gösterdikleri,

·        Kesin metraj ve hesaplarının, yüklenici/vekili hesapların yapıldığı yerde bulunmadan ve haber verilmeden tek taraflı olarak düzenlendiği, 

·        Sözleşmenin feshi veya tasfiyesinde hesap kesme hakedişi için İdarenin belirlenecek bir süre içinde yüklenici/vekili ile birlikte yapması gerekirken, bunu tek taraflı ve eksik hesaplandığı gibi eksik ve kusurlu hesaplama yaptıkları görülebilmektedir.

İhale dokümanına, mevzuata aykırı haksız hakediş uygulamalarında Yüklenicinin;

Hakedişlere itirazı olduğu takdirde; karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de Hakediş Raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması,

Hakediş raporunun “İdareye verilen ........tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla" cümlesini yazarak ya da bu anlama gelecek bir itiraz şerhi ile imzalaması,

Hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok 10 gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirmesi gerekmektedir.

Kesin hesap kesme işlemine iştirak etmesi ve raporları imzalaması,

Kesin hesaplara itirazı varsa 60 günlük inceleme süresi içinde, idareye yazılı olarak bildirmesi, (Aksi takdirde kesin hesapla ilgili bütün belgeleri kayıtsız kabul etmiş sayılır ve bundan sonra bu hususta yapılacak herhangi bir itiraz dikkate alınmaz.)

İdarenin hakedişleri ihale dokümanındaki sürelerden daha da gecikmeli ödemesi durumunda; İdareden gecikilen her gün için faiz isteme hakkı vardır. Yüklenicinin gecikmeli olarak verilen hakediş ödemeleri için de ayrıca “itirazı kayıt” koyması şarttır!

Yüklenici hakedişlere itirazlarını süresi içerisinde ve yukarıda belirtilen şekilde bildirmediği takdirde, hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır. Mahkemeler nezdinde hak arayamaz!

Hakedişlerle ilgili haksız fiil ve davranışlar kapsamında, Kamu İhale Kurumu’na başvuru yapılamaz, Adli Yargı kapsamında dava açılabilir.

 

gtag('set', {'user_id': 'USER_ID'}); // Kullanıcı kimliğini signed-in user_id parametresini kullanarak ayarlayın.