Hakkediş Ödemeleri

HAKEDİŞ ÖDEMELERİ VE UYGULAMA ESASLARI

1. Hakediş ile İlgili Genel Hususlar

İhale dokümanında, hakediş ödemeleriyle ilgili aşağıdaki hususların belirlenmiş olması gerekir:

İhale dokümanlarında, ödeme yeri ve şartlarıyla birlikte, avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

Ödeme yeri olarak İdarenin bünyesinde bulunan ve ilgili mevzuatı gereği ödeme yapmaya yetkili kılınmış ödeme saymanlığı veya bu nitelikteki yetkili bir yer,

Ödemelerin Türk Lirası olarak yapılması şartı,

Anahtar teslim götürü bedel/birim fiyat/götürü bedel sözleşmeler için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde, işin niteliğine göre ödemenin ne şekilde yapılacağı,

Geçici kabulün söz konusu olup olmadığı, geçici kabul varsa ödemeye yönelik düzenlemeler,

Akreditif ve avans ödemelerinin, muayene kabul işlemlerinden muaf olduğu, belirtilmelidir.

İdare, hata ve eksikler bulunan işte, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

İdare, herhangi bir ara hakedişte, daha önce kendisi tarafından çıkarılmış eski bir hakedişe yönelik değişiklikler veya düzeltmeler yapabilir ve herhangi bir işi yetersiz görürse, bu işin değerini bir ara hakedişten düşürebilir veya tamamen çıkarabilir. 

Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, işin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları değiştirilebilir.

Yüklenici tarafından yapılan işlerin bedeli, sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonra, sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde kendisine ödenir.

Yasal iş artışı sınırının üzerinde gerçekleşen işlerin bedelinin, mevcut sözleşmeye dayanarak ödenmesi mümkün değildir.

İdare tarafından sözleşmenin ifası için karşılanan malzeme, makine, teçhizat, ekipman ve işçilik için yükleniciye hakediş ödenmez.

İdarece yüklenicilerin hakedişleri, SGK’na idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir.

Yüklenicinin, iş yerinin sigortalanması vb. sigorta işlemlerini yerine getirmemesi halinde, hakedişi ödenmez. Sigorta primlerinin ödendiğine ve sigorta sözleşmesinin yürürlükte olduğuna dair sigortacıdan alınacak bir belgenin, her hak edişin tahakkuka bağlanmasından önce idareye sunulması zorunludur.

Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

Yüklenici, her hakediş raporunda Vergi Usul Kanunu kapsamında fatura düzenlemek zorundadır. Sözleşme kapsamında yapılan işlemler için KDV eklenerek faturalandırılması gerekir.

2. Hakediş Ödemelerinin Yapılması:

Yapım işi sözleşmelerinde hakedişlerin ödenmesi;

Geçici hakediş raporları; kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Yüklenici başvurmadığı takdirde idare, en çok üç ay içinde, tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir. Gelecek yıllara yaygın olmayan sözleşmelerde yaptırılan işler için, son hakediş raporu bütçe yılının sonuna rastlayan ayın yirminci günü düzenlenir.

İmalat tarifinde belirtilen tanıma aykırı ödeme yapılamaz.

Birim fiyat esasına göre yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde; yüklenicinin yaptığı işler ile ihzarattan doğan alacakları, metrajlara göre (Metrajlar, yeşil defter ve eklerinde gösterilir) hesaplanarak sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş raporları ile ödeme yapılır.

Anahtar teslimi götürü bedel esasına göre yapılan işlerin bedelleri, ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden, yani pursantajlara göre, ödenir.

Hazırlanan hakediş raporları İdarece onaylandıktan sonra 30 gün içinde tahakkuka bağlanarak 15 gün içinde ödeme yapılır.

Avans verilmesi halinde, avansın verildiği tarihten itibaren her bir hakedişin sözleşme bedeline ait tutarına, avans mahsup oranı uygulanarak hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle mahsup edilir. Mahsup edilen miktar kadar avans teminatı iade edilir.

İdarenin talebi olmaksızın yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkân bulduğu takdirde öder.

İhzarat ödenmesi öngörülen işlerde, iş programları imalat ve ihzarat iş programı olarak düzenlenir. İş programlarında gösterilenden fazla yapılan ihzaratın bedeli ödenmez.

Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren endeks üzerinden güncelleştirilmek suretiyle kesilir.

Birim fiyat esasına göre yapılan yapım işlerinde düzenlenen hakedişlerde; tamamlanmış, ancak kesin hesabı İdareye verilmemiş imalatlara ait tutarların % 5’i karşılığında teminat mektubu alınır ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu teminat mektubu iade edilmez. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda ise kesin hesabı İdareye verilmemiş imalatlara ait tutarların % 5’i tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez.

Anahtar teslim götürü bedel esasına göre yapılan yapım işlerinde düzenlenen hakedişlerde; geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’üne karşılık gelen kısmı karşılığında teminat mektubu alınır ve bu teminat mektubu, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye iade edilir. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı, sözleşme tarihinden itibaren endeks üzerinden güncelleştirilmek suretiyle belirlenir. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda; düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren endeks üzerinden güncelleştirilmek suretiyle kesilir.

Kesin hakediş ise, işin geçici kabulü yapıldıktan sonra;

Birim fiyat üzerinden düzenlenen işlerde, kesin metraj ve hesaplar sonucunda bulunan miktarlar üzerinden,

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise uygulama projesi kapsamındaki işlerin bitimine müteakip, ödeme yapılır.

Hesap keserken, gerçekleştirilen bütün işlerin kesin hakediş raporuna geçirilen bedelinden iş sırasında geçici hakediş raporları ile ödenen miktarlar düşülür, hakedişe yapılan ek ve kesintilerden sonra kalan tutar ödenir.

İş Ortaklıklarına hakediş ödemelerinde;

Ortak girişimin, tercihine bağlı olarak iş ortaklığı şeklinde kurumlar vergisi mükellefi olmaları veya adi ortaklık şeklinde ortaklık oluşturarak faaliyet gösterebilmeleri mümkündür.

İş ortaklığı olarak kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi durumunda, iş ortaklığının faaliyetinden doğan kazancın, iş ortaklığı tarafından beyan edilerek, kurumlar vergisine tabi tutulması ve vergi sonrası kazancın ortaklara dağıtılması gerekmekte olup söz konusu ortaklık tarafından, hak edişin idarece onaylandığı tarihten itibaren yedi gün içinde fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

Adi ortaklık olarak faaliyet gösterilmesinin tercihi halinde ise adi ortaklıkların kurumlar vergisi mükellefi olmaması nedeniyle, dönem sonlarında ortaya çıkan kâr veya zararın, ortaklıktaki hisseleri oranında ortaklar tarafından paylaşılarak kendi hesaplarına dâhil edilmesi gerekmektedir. Bu durumda da hak edişin idarece onaylandığı tarihten itibaren adi ortaklık tarafından yedi gün içinde fatura düzenleneceği tabiidir. (Bkz. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 12.01.2012 tarihli B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-139 sayılı “İş ortaklığı mükellefiyeti tesis edilmesinin zorunlu olup olmadığı“ konulu yazısı)

3. Hakediş Kesintileri:

3.1. Ceza Kesintileri ile Dokümana Aykırı İşlerdeki Kesintiler:

Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun, sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, hakedişten ceza kesintisi yapılabilir. Bu kapsamda:

Kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir veya

İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir. Bu takdirde, yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, yüklenici hakkında yasaklama işlemi yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

Yüklenicinin gecikmelerinden kaynaklanan cezaları hakedişten kesilir. Bu kapsamda;

İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde en az 10  gün  süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak edimini süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için;

Mal alımlarında sözleşme bedelinin onbinde birden az, yüzde ikisinden fazla olmamak üzere,

Hizmet alım sözleşmelerinde; sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere, cezanın toplam tutarının, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30’unu geçmeyecek şekilde,

Yapım işi sözleşmelerinde; sözleşme bedelinin onbinde üçünden (%0,03) az, onbinde altısından (%0,06) fazla olmamak üzere gecikme cezası uygulanır.

Yapım sözleşmelerinde; Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde, gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır.

Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

Yüklenicinin sözleşmeye aykırı olarak yaptığı veya eksik bıraktığı işlerde;

Hakediş ödemelerinde sözleşme ve eklerine aykırı olarak gerçekleştirildiği tespit edilen işler için sözleşmesinde belirtilen kesinti ve cezalar uygulanır.

Yapım işlerinde, yüklenici veya alt yükleniciler tarafından ücretleri ödenmeyenlerin araştırılması sonucu; ücretleri ödenmeyen varsa yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin, yüklenici hakedişinden ödenmesi sağlanır.

Personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımlarında, ücret/yan ödemelerin, ödenmeyen kısmı, yüklenicinin hakedişinden kesilir ve tabi olunan mali mevzuat hükümleri çerçevesinde idare tarafından doğrudan işçinin banka hesabına yatırılır.

İdari şartnamede, çalışacak personelin yemek veya yol maliyetinin idarenin yemekhanesinden veya personel servisinden karşılanacağı ve bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair bir düzenleme yapılmışsa; yemek ve yol bedeli ayni olarak karşılanır ve bu durumda her bir personel için hakedişten kesilecek yemek veya yol bedelinin tutarı idari şartnamede gösterilir. Hakedişten kesilecek bu yemek veya yol bedelinin, idare personeli için öngörülen yemek veya yol bedelinde bir artış yapılsa bile değiştirilemeyeceği göz önünde bulundurularak, yemek ve yol bedelinin yıl içinde meydana gelecek artışları da kapsayacak şekilde tahmini bir bedel olarak belirlenmesi gerekir.

Hizmet alım sözleşmelerinde, giderilmesi mümkün olmayan veya zaman kaybını gerektiren ancak işin teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen kusur ve eksiklikler tespit edilirse, hakediş veya teminattan uygun görülecek bir bedel kesilmek şartı ile kabul işlemi yapılabilir.

Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması zorunlu olduğu halde, bunların bulundurulmaması halinde, ihale dokümanında belirlenen ceza kesintisi, ilk hakedişten yapılır.

Sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu ve malzemesi şartnameye uymayan işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden ya da teminatından kesilir.

Yapım işleri geçici kabul işlemlerinde;

Teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen,

İşin idareye teslimini ve kullanılmasını ve/veya işletilmesini engellemeyen,

Giderilmesi mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren, kusur ve eksiklikler görülecek olursa yüklenicinin varsa hakediş veya teminatından uygun görülecek bir bedel kesilmek şartı ile kabul edilebilir.

Geçici kabule engel olan eksikliklerde ise İdare, bu eksiklikleri yüklenici hesabına giderilmesini üçüncü kişilere yaptırabilir. Bu durumda;

Kusur ve eksikliklerin yüklenici hesabına giderilmesi bedellerini,

Gecikme cezalarını, yüklenicinin hakedişinden veya hakedişi kalmamışsa teminatından kesmeye yetkilidir.

Yapım işlerinde; yüklenici tarafından işin sonunda işyerleri her türlü ihzarattan ve çalışma artıklarından çevreyle uyumlu olacak şekilde temizlenmesi, yapılmış olan baraka, ambar, garaj, atölye vb. tesisler, işin sonunda sökülerek götürülmesi gerekir. Yüklenicinin yükümlülüğü olan bu işlerin yapılmaması veya eksik yapılması halinde idarenin takdir edeceği bir bedel, varsa yüklenicinin hakedişinden, yoksa teminatından kesilir.

3.2. Avans Kesintileri

Avanslar, avansın verildiği tarihten itibaren her bir hakedişin sözleşme bedeline ait tutarına, avans mahsup oranı uygulanarak hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle mahsup edilir. Mahsup edilen miktar kadar avans teminatı iade edilir.

3.3. Teminat Kesintileri

Ek Kesin Teminat, hakedişten tahsil edilebilir: Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde, bu artış tutarının % 6 'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da güncellenerek yükleniciden tahsil edilir.

Birim fiyat esasına göre yapılan yapım işlerinde tamamlanmış fakat “kesin hesabı” idareye verilmemiş imalatlara ait tutarın %5 tutarında hakediş kesinti yapılır veya teminat mektubu alınır. Kesin hesap idare tarafından onaylanmadıkça, bu tutar İdare tarafından iade edilmez. Ancak yüklenici, hakediş kesintisi yerine teminat mektubu (Kesin Hesap Teminat Mektubu) vermeyi İdareye önererek, kesinti yapılmasından kaçınabilir.

Anahtar teslimi götürü bedel esasına göre yapılan yapım işlerinde; her hakedişte yapılan iş miktarının %3 tutarında hakediş kesinti yapılır veya teminat mektubu alınır. Fiyat farkı uygulanan sözleşmelerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren endeks üzerinden güncellenerek hakedişten kesilir. Kesintiler ise, İdare tarafından geçici kabul onay tarihinden sonra iade edilir. Ancak yüklenici, hakediş kesintisi yerine teminat mektubu (Kesin Hesap Teminat Mektubu) vermeyi İdareye önererek, kesinti yapılmasından kaçınabilir.

Danışmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hakedişten % 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.

3.4. İş Kanunu Kapsamındaki Kesintiler

İdareler 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında da hakediş kesintisi yapabilirler;

Eksik çalışılan işçilik ücretleri, yüklenici hakedişinden kesilmelidir.

Yüklenici tarafından ödenmeyen brüt işçilik ücretlerinin, hakediş üzerinden kesintisinin yapılması gerekir. (Bkz. İş Kanunu'nun “Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücreti kesme yükümlülüğü” başlıklı 36'ncı maddesinin beşinci fıkrası)

Hastalık nedeni ile çalışılmayan dönemlerde raporlu işçilerin ücretleri SGK tarafından ödendiğinden, bu işçilerin ücretleri idarelerce hakedişinden kesilir.

Yemek ve yol yardımı, çalışılan günler için yapılmalıdır. Yemek ve yol yardımının nakdi olarak verildiği sözleşmeler kapsamında, işçilerin işe gelmediği dönemler için, ödeme yapılması da mümkün olmadığından, hakediş kesintisi yapılması gerekir.

Emekli personel çalıştırılmasından kaynaklı prim farkının hakedişlerden kesilmesi gerekir.

Engelli işçi çalıştırılan işler kapsamında; (50 veya daha fazla işçi çalıştırılan işlerde, % 3 oranında engelli personel çalıştırılması zorunludur.) çalıştırılan bu kişilerin işveren primleri Hazine tarafından karşılanmaktadır. Hakedişlerde, işveren prim oranı  çıkartılarak ödemelerin yapılması gerekir.

3.5. Vergi ve SGK Mevzuatı Kapsamındaki Kesintiler

Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve SGK’na olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında ihaleli işlerde,  hazine tarafından karşılanacak tutarlar, işveren hakedişinden kesilir.

İdareler, Vergi Kanunları kapsamında yüklenici hakedişlerden kesinti yapabilirler;

Hakedişlerden binde 9,48 oranındaki Damga Vergisi kesilir. Aynı şekilde, iş artışı yapılan alım miktarı için de Damga Vergisi uygulanmalıdır. Damga Vergisi, Sözleşme kapsamındaki yapılan iş miktarı ile fiyat farkı dahil olan tutar üzerinden yapılır.

Yıllara yaygın “inşaat ve onarım” işlerinde, Gelir Vergisi Stopajı olarak, toplam bedelin %3 hakedişten kesilir. (Yıllara yaygın olmayan işlerde gelir vergisi stopajı kesintisi yapılmaz.)

İhalesi yapılarak sözleşmeleri yapılan işlerde, Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında ve belirlenen oranda, her hakedişten KDV Tevkifatı yapılabilmektedir. Bu vergiden muaf olan sözleşmeler bulunmaktadır.

Uluslararası yüklenicilere açık ihalelerde, yaklaşık maliyeti eşik değerin üzerinde olan ihalelerde, Vergi Resmi Harç İstisnası Belgesi alındığında sözleşme ve hakedişlerden damga vergisi ve harç kesilmez.

4. Hakediş Kesintilerinde Öncelik Sıralaması

Hakediş ödemesi yapan İdarenin, yapılacak hakedişlerden yapacağı kesintilerin öncelik sıralaması İhale dokümanında bir hüküm yoksa aşağıdaki gibi olmalıdır:

 İdarenin kendi alacak kesintileri  (Cezalar, vb.)

 Sözleşmeden kaynaklanan işçi ücretleri,

 Vergi ve SGK kesintileri,

 Yüklenicinin üçüncü kişilere olan borçlarıdır.

 Yüklenicinin alacağını temlik etmiş olması, yukarıdaki öncelik sıralamasını değiştirmeyecektir.

 5. Haksız Hakediş Kesintilerinde ve Geç Ödemelerde, Yüklenicilerin Yapacağı İşlemler

 İdarelerin hakedişlerde;

İhale dokümanından daha uzun süreli olarak ödemeyi geciktirdiği,

Fazla ceza kesintisi yaptığı,

Kendilerinden kaynaklanan gecikmeleri, yüklenici aleyhine cezalı süre olarak uyguladıkları,

İdarelerin bazı vergi muafiyetlerine tabi olmasına rağmen, hakedişten haksız vergi kesildiği,

Mücbir sebep nedeniyle yapılan süre uzatımlarında, fiyat farkı hesaplamadıkları,

Fiyat farkını eksik ödedikleri,

Yapılan imalatları/işleri yapılmamış gibi gösterdikleri,

Kesin metraj ve hesaplarının, yüklenici/vekili hesapların yapıldığı yerde bulunmadan ve haber verilmeden tek taraflı olarak düzenlendiği, 

Sözleşmenin feshi veya tasfiyesinde hesap kesme hakedişi için İdarenin belirlenecek bir süre içinde yüklenici/vekili ile birlikte yapması gerekirken, bunu tek taraflı ve eksik hesaplandığı gibi eksik ve kusurlu hesaplama yaptıkları görülebilmektedir.

İhale dokümanına, mevzuata aykırı haksız hakediş uygulamalarında Yüklenicinin;

Hakedişlere itirazı olduğu takdirde; karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de Hakediş Raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması,

Hakediş raporunun “İdareye verilen ........tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla" cümlesini yazarak ya da bu anlama gelecek bir itiraz şerhi ile imzalaması,

Hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok 10 gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirmesi gerekmektedir.

Kesin hesap kesme işlemine iştirak etmesi ve raporları imzalaması,

Kesin hesaplara itirazı varsa 60 günlük inceleme süresi içinde, idareye yazılı olarak bildirmesi, (Aksi takdirde kesin hesapla ilgili bütün belgeleri kayıtsız kabul etmiş sayılır ve bundan sonra bu hususta yapılacak herhangi bir itiraz dikkate alınmaz.)

İdarenin hakedişleri ihale dokümanındaki sürelerden daha da gecikmeli ödemesi durumunda; İdareden gecikilen her gün için faiz isteme hakkı vardır. Yüklenicinin gecikmeli olarak verilen hakediş ödemeleri için de ayrıca “itirazı kayıt” koyması şarttır!

Yüklenici hakedişlere itirazlarını süresi içerisinde ve yukarıda belirtilen şekilde bildirmediği takdirde, hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır. Mahkemeler nezdinde hak arayamaz!

 

Hakedişlerle ilgili haksız fiil ve davranışlar kapsamında, Kamu İhale Kurumu’na başvuru yapılamaz, Adli Yargı kapsamında dava açılabilir.

gtag('set', {'user_id': 'USER_ID'}); // Kullanıcı kimliğini signed-in user_id parametresini kullanarak ayarlayın.