Proses

KURUMSAL ANLAŞMALAR

·         İlgili Kurum yetkilisi ile Sözleşme imzalanır.

·         İmzalanan sözleşme doğrultusunda talep operasyon departmanına iletilir.

 

BİREYSEL BAŞVURULAR

·         Talep üzerine değerlemenin amacı ve kapsamı belirlenir.

·         Belirlenen amaç ve kapsama göre fiyat teklifi hazırlanır.

·         Teklifin onaylanması halinde sözleşme imzalanır.

·         Konuyla ilgili bilgi ve belgeler müşteriden temin edilir.

 

İNCELEME

·         Müşteriden gelen talep doğrultusunda bilgi ve belgeler incelenir, eksikler varsa temin edilir.

·         İlgili Koordinatörce proje konusunun kapsamına ve niteliğine göre uygun Proje Tetkik Sorumlusu belirlenerek görevlendirme yapılır.

·         Talep yazılım sistemine kayıt edilir,

 

OPERASYON

·         Talebin alındığına ve ataması yapıldığına dair sms/mail müşteriye ve ilgili Proje Tetkik Sorumlusuna iletilir.

·         Talep bilgileri doğrultusunda ilgili kişiden randevu alınır.

·         Proje ile ilgili; resmi kurum ve arşiv araştırmaları ile literatür taramaları tamamlanır.

·         Proje konusu iş mahallinde incelenerek, resmi kurumlardan elde edilen bilgilerle uygunluğu kontrol edilerek gereken ölçümleme ve değerlendirmeler yapılır, fotoğraflandırılır.

·         Proje konusu işin çözümüne etki edebilecek bölgesel/yerel unsurların analizleri için gerekli bilgi ve belgeler toplanır.

·         Proje konusu iş niteliğine göre çözümlemede kullanılacak yöntem yada yöntemler belirlenir.

·         Seçilen yöntemde kullanılacak olan veriler güvenilir kaynaklardan yeter sayıda toplanır.

·         Edinilen bilgi ve belgeler incelenerek değer çözüm üretilir.

·         Uluslararası standartlara ve ilgili tebliğlere uygun formatta hazırlanan rapor ile edinilen bilgi ve belgeler sisteme yüklenir ve kontrol departmanına ulaştırılır.

·         Periyodik olarak her iş günü sabahı taleplerin durumu kontrol edilerek raporun hangi aşamada olduğuna dair müşteriye bilgi verilir.

·         Görevli Proje Tetkik Sorumlusu onayladığı raporları evrakları ile birlikte sorumlu Koordinatöre iletir. Sorumlu Koordinatör ilk incelemeyi müteakip notlarıyla beraber Rapor Kontrol Departmanına sevk eder.

·         Operasyon departmanı arşiv departmanı ve muhasebe departmanı ile senkronize çalışır.

 

KONTROL 

·         Kontrol departmanına gönderilen raporun; uluslararası standartlarda belirtilen ilkelere uygunluğu, sözleşmede belirtilen özel hükümlere uygunluğu, proje konusu işin hukuki durumu, rapordaki verilerin uygunluğu ve doğruluğu vb. birçok bilginin kontrolü Mühendisler, Hukukçular, Mali Uzmanlar tarafından yapılarak raporu hazırlamaya yetkili sorumlu Koordinatöre iade edilir.

·         Sorumlu Koordinatör rapordaki bilgileri, çözüm metod ve yöntemini, her türlü teknik ve yasal uygunluğu ve emsalleri kontrol eder, sonuç cümlesini yazar ve uygun görmesi halinde raporu onaylar.

 

ONAY VE TESLİMAT

·         Sorumlu Koordinatörce İcra Kuruluna sunulan rapor tüm icra kurulu üyelerince incelenir.

·         İcra Kurulu Üyeleri proje konusu iş ile ilgili varsa öneri ve tekliflerini kurula sunarlar.

·         Gerekli değerlendirmeler yapıldıktan ve varsa düzenlemeler yapıldıktan sonra rapor kurul onayına sunulur.

·         Onaylanan rapor müşteriye teslim edilir.

 

MUHASEBE 

·         İcra Kurulu tarafından onaylanan ve son halini alan proje konusu iş için sözleşme şartlarına göre belirlenen fiyat dahilinde faturası kesilir.

·         Sisteme fatura bilgileri, harç bedelleri, yol ücretleri, masraflar, vb. kayıt edilir.

·         Raporu şirketimiz ile sözleşmeli çalışan bir çözüm ortağının hazırlaması halinde sisteme çözüm ortağının hakkediş bedeli ve masrafları kayıt edilir.

 

ARŞİVLEME

·         Rapor ve çalışma kağıtları on yıl saklanmak üzere arşivlenir.

·         Sunucular üzerinde ve veri depolama merkezinde arşiv kayıtları tutulur, cd’lere ve harici disklere yedekleri alınır.

 

gtag('set', {'user_id': 'USER_ID'}); // Kullanıcı kimliğini signed-in user_id parametresini kullanarak ayarlayın.