Artıelli Group Müşavirlik Hizmetleri

İnşaat Denetim ve Kontrollük Hizmetleri

 • Şantiyede işin yakından takibi için sözleşme ve şartname esaslarına göre şantiye ofislerinin kurulması ve işlevsel olarak hizmet verecek şekilde işletilmesi,
 • Yüklenici’lerin şantiye yerleşim planlarını hazırlamalarının sağlanması ve şantiye tesislerinin kurulması (bunun için Yüklenici şantiyede geçici tesisler ile ilgili bir genel yerleşim planı sunar, Müşavir bu tesislerin saha erişimi, geçici yapılar, tesisler, depolama alanları, hizmet yolları, park alanları ve bunların ilgili fonksiyonlarla bağlantısı açısından uygunluluğunu, kalıcı işlerle birbirlerini mümkün olduğunca etkilememesini kontrol eder),
 • İmalat sahasının plankotesi alınarak, imar durumu ve vaziyet planına göre tüm yerleşimler kontrol edilir,
 • Gerektiğinde malzeme ocaklarının ve hafriyat döküm sahasının tespitlerinin yapılması,
 • İş programına uygun olarak Yüklenici ile koordinasyon içinde iş gücünü koordine etmek, işgücü kapasitesinin verimli şekilde kullanılması için gerekli düzenlemeleri yapmak,
 • Yüklenici’nin taahhüt ettiği teknik personelin iş başında bulunmasını sağlamak ve yetersiz elemanların gerektiğinde değişmesini sağlamak,
 • Yüklenici şantiye defterinin düzenlenmesi, takibi ve günlük yapılan imalatların, genel malzemelerin, çalışan işçi ekip ve ekipman durumunun deftere günlük işlenmesini sağlayıp karşılıklı imza altına almak,
 • Şantiyede Yüklenici’den sahada uygulayacağı iş güvenliği ile ilgili programı isteyerek uygulanmasını denetler (Bu konu periyodik toplantılar ve programlar ile işçilerin iş güvenliği konusunda eğitilmelerini kapsamaktadır.) İşçi sağlığı ile ilgili işyeri doktorunun bulunmasını sağlamak.
 • İnşaatın geri dönüşü olmayan kritik aşamalarında (temel aplikasyonu, beton dökümü, vb.) özellikle denetimde çok dikkatli davranarak ve gerekli ölçümleri yaparak hatalı imalatın yapılmamasını sağlamak,
 • Yüklenici imalatta kullanılacak tüm malzemelerin oluru alınır; oluru olmayan malzeme imalata sokulmaz, hakediş ödemeleri yapılamaz ve şantiyeden ivedilikle uzaklaştırılması sağlanır.
 • Uygulama projelerinin imalat başlamadan önce son kontrollerini yapmak ve imalatların projeye, yapı tekniğine ve fen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Aylık hak ediş raporlarını ay boyunca tamamlanan iş kalemlerine göre düzenlemek; İdarenin belirlediği formata ve gerekli tutanak, belge ve resimlerin hakedişlerde bulunmasını sağlamak,
 • Emniyet yönlendirme, bilgi levha ve talimatlarının tüm şantiye içinde aynı standartlarda olmasını ve uygun yerlere konulmasını sağlamak ve bu konuda sürekliliği sağlamak üzere denetimlerde bulunmak,
 • Şantiyede kurulu geçici tesislerinin (yatakhane, yemekhane, vb.) temiz, bakımlı ve hijyenik olmasını sağlamak,
 • Yüklenici’nin işini iş programına göre zamanında ve doğru yürütebilmesi için gerekli makine ve ekipmana sahip olup olmadığını ve bunların kapasitelerinin yeterliliğini kontrol etmek, gerektiğinde Yüklenici’ yi bu konuda uyararak teknik önerilerle bunu sağlamak,
 • Şantiyeye giren ve çıkan malzemelerin kontrolünü yapmak, ihzarat malzemelerinin işin yürütülmesi için gerekli miktarda bulunmasını sağlamak,
 • Makine tesisat ve elektrik tesisatı ile ilgili her türlü testlerin yapımını sağlamak. Gerekli kurum ve kuruluşlardan onayların alınmasını sağlamak,
 • Gerektiğinde her türlü metraj, ataşman, röleve, tutanak, yeni fiyat analizi vb. dokümanları hazırlamak ve imza altına almak,
 • Teste tabi tüm malzemelerin test sonuçlarını kontrol etmek, arızalı ve bozuk malzemelerin şantiyeden uzaklaştırılmasını sağlamak.
 • Şantiyede olabilecek her türlü iş kazasını mümkün olan en alt düzeye indirebilmek üzere Yüklenici’lerin iş güvenliği önlemlerini sürekli izlemek ve iş güvenliği konusunda azami titizliği göstermelerini sağlamak,
 • Yüklenici’lerin sözleşmesine göre AltYüklenici kullanmaları durumunda AltYüklenici’lerin de yapım kalitelerini, yapım hızlarını ve verimliliklerini kontrol ederek işin istenilen kalitede elde edilmesi için sorumlu Yüklenici’ lere gerekli uyarılarda bulunarak işi sonuçlandırmak,
 • Özellikle hazır beton konusunda her türlü mix dizaynlarının yapılmasını sağlamak ve betonun istenilen kalitede ve dozda dökümünü sağlamak, numunelerin alımları ve test sonuçlarını kontrol etmek, döküm sonrası yörenin özelliklerine (sıcak, soğuk, don) göre betonun korunmasını (sulanması, katkı malzemesi, vb.) sağlamak,
 • Beton çeliği ile ilgili her türlü testleri yaptırdıktan sonra projesine uygun döşenmesini sağlamak, bozuk çıkan donatı çubuklarının şantiyeden uzaklaştırılmasını sağlamak.

İnşaat Yapım Aşamasında Sağlanan Hizmetler

 • Devam eden inşaatların durum ve seviye tespitleri idare, teknik elemanları Yüklenici ile birlikte yapılarak imalatlara hız verilmesi, kaliteli ve süresi içerisinde bitirilmesini sağlamak,
 • Yüklenici yer teslimlerini, İdare adına yapmak,
 • Yüklenici iş programlarını ve nakit akış diyagramlarını sözleşmeye ve şartnamelere uygunluğunu kontrol etmek, İdare’ ye sunmak,
 • Yüklenicinin sözleşmesinde belirtilen şantiyede iş başında olan teknik personelini denetlemek, çalıştırılmasını sağlamak, gerekli cezai müeyyidelerin uygulanmasını sağlamak, her türlü yazışmaları yapmak,
 • Tüm projelere ait bilgi aktarımlarını sağlamak, toplantılar yapmak, tutanaklar düzenlemek, taraflara iletmek, çıkacak her türlü idari, teknik ve hukuki sorunları çözmek için gerekli koordineleri sağlamak,
 • İnşaat, mühendislik, kontrollük hizmetlerini yapmak (sözleşme ile belirtilen inşaatları fen ve sanat kurallarına ve şartnamelere göre denetleme),
 • İnşaat esnasında zorunlu olabilecek değişikliklerin projelere işlenmesini sağlayarak, metraj, röleve, tutanak haline getirilmesini temin etmek, AsBuilt projelerin son duruma göre yapılmasını sağlamak,
 • İmalat sırasında zorunlu olarak değişen imalatların artış ve eksilişler için mukayeseli keşiflerin hazırlattırılmasını sağlamak,
 • As – Built (son yapım) projelerinin yapılmasını sağlamak,
 • Geçici kabuller ve kabul eksikliklerinin tamamlanması,
 • Kesin hesapların yapılması,
 • Bakım süresi (kusur ve sorumluluk süresi) içerisinde çıkacak şikayet vb. sorunlarla ilgilenmek,
 • Kesin kabul ve kabul eksikliklerinin tamamlanması,
 • Mevcut arazi veya arsada varsa imar planı tadilatlarının yapılmasını sağlamak.

Bu hizmetlerin tümü “ Özel İdari ve Teknik Şartname” de belirtilen esaslara uygun olarak yürütülür.

Malzeme Onayları

İnşaatta kullanılan malzemelerin resmi inşaat sözleşmesine, fen ve sanat kurallarına ve yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek Müşavirlik hizmetlerinin her aşamasında özenle takip edilen bir konudur.

İnşaat Yapım Sonrası Müşavirlik Hizmetleri

 • İnşaatlara ait metrekare cetvellerinin hazırlanması.
 • İskan ruhsatlarının alınmasını sağlamak,
 • İlgili harcın ödenmesini takip etmek.
 • Cins tashihi’ nin yapılması,
 • İdare adına kat irtifak tapularının alınmasını sağlamak,
 • Kat mülkiyeti, tapuların alınmasını sağlamak,
 • Vergi ve SSK ilişiksiz belgelerinin alınmasını takip etmek,
 • Bakım – İşletme el kitabının hazırlanması, periyodik bakımların yapılmasını sağlamak,
 • Bakım devresinde her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesini sağlamak,
 • Hak sahiplerine konut teslimlerini İdare’nin belirlediği zaman ve saatlerde eksiksiz, kusursuz teslimini sağlamak,
 • İdare’ce inşaatı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen konutların iskan sonrası geçici site yönetimlerinin oluşturulması ve İlgili Kanun ile ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde işletilmesi, İdare’ce belirlenen tarihte seçim yapılarak geçici yönetimin hak ve yükümlülükleri ile her türlü kıymetli belgeler yeni seçilen yöneticilere devir teslim edilmesi, iskan sonrası ortaya çıkabilecek teknik ve idari sorunların çözülmesi,
 • Satış esnasında örnek daireler, maketler üzerinden satışın organizesini yapmak,
 • İlgili kurum ve kuruluşlara abone, işletme ve kabul işlemlerini kontrol etmek,

ana başlıkları halinde özetlenebilir.

Müşavir kusur, sorumluluk süresi içerisinde, işlerin kontrolünden, muayenesinden, eksik işlerin tamamlattırılmasından sorumlu olmaya devam eder. Kontrollük hizmetleri, bu dönemde yapılacak işlerin miktarına uygun düzeyde planlanır. Kusur, sorumluluk dönemindeki kontrollük ve muayene hizmetleri, bu dönemde tamamlanması hususunda, üzerinde mutabakat sağlanan işlerin uygun bir şekilde yürütülmesini temin ve herhangi bir imalatta daha sonra ortaya çıkabilecek kusur ve eksikliğin uygun bir şekilde giderilmesi hizmetlerini verme amacına yöneliktir.

Bu dönemde karşılaşılan herhangi bir kusur Müşavir tarafından derhal araştırılır, araştırma sonucu İdare’ye sunulur ve kusurun derhal giderilmesi için gerekli işlemler yapılır. Müşavir ortaya çıkan kusur, hata, bozukluk veya eksiklikler ile bunların maliyetleri ve giderilme süreleri hakkında detaylı bilgiler içeren raporları hazırlayarak İdare’ye sunar. Sorumluluk süresi sonunda Müşavir bu dönemde yapılan tüm işlerle ilgili detaylı bir rapor verir.

Geçici Kabul ve Kesin Kabul İşlemleri

Geçici kabul ve kesin kabul işlemleri için İdare, Müşavir ve Yüklenici arasında koordinasyonu sağlayacaktır.

Geçici ve kesin kabuller, İdare ve Müşavir’ in kabul heyetlerine birlikte katılımları ile yapılır ve kabul evrakları düzenlenir. Geçici kabulde belirlenen eksiklerin tamamlanması Müşavir’ in gözetiminde yapılır.

Geçici kabul tutanağının İdare’ce onaylanmasından sonra, kesin hesaplar Müşavir tarafından incelenerek İdare’nin onayına sunulur. İdare’nin kesin hesapları onaylaması kesin kabul işleminden öncedir.

İdare’ce onaylanmış kesin hesaplara uygun olarak hazırlanacak kesin hak edişler en geç kesin kabul işlemleri ile eş zamanlı olarak İdare’ye teslim edilecektir.

İş Programı (Çalışma Planı)

Sözleşme imzalanmasını müteakip 10 (On) takvim günü içinde Müşavirlik İş Programı Yüklenici’ lerin yapım sözleşmeleri de göz önünde alınarak İdare’ nin istediği formatta ayrıntılı bir iş programı ve nakit akış diyagramlarını hazırlayarak İdare’ ye sunulacaktır. İdare genel olarak Yüklenici’ ler ile yaptığı sözleşmelerde işin süresini MüşavirLİK hizmetleri süresini “n” gün olarak belirleyerek Müşavir’ in inşaat
sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde süre verilmektedir. İş programında bunlar göz önüne alınacaktır: İş kapsamında müşavirlik hizmetleri,

I. İnşaat sırasındaki müşavirlik hizmetleri,

 • Konut inşaatları,
 • Sosyal Donatı (Ticaret Merkezi, Okul, Camii, Hastane, Toplum Merkezi, Hizmet Destek Tesisi, Sosyal Tesis) İnşaatları
 • Ada içi altyapı ve çevre düzenleme işleri,
 • Genel altyapı işleri.

II. İnşaat sonrası müşavirlik hizmetleri,

 • Geçici kabul işleri,
 • Kesin hesap işleri,
 • Daire teslim işleri,
 • İskan rapor işleri,
 • Tapu işleri,
 • Kesin kabul işleri,
 • Sitelerin yönetim planları ve devir işleri,

şeklinde planlanır. Müşavir, organizasyon yapısını bu iş programına göre oluşturur. Müşavir, organizasyon yapısı içerisindeki tüm elemanlarını inşaat sırasındaki müşavirlik hizmetlerinde görevlendirir.

İnşaat sonrası müşavirlik hizmetlerinde ise geçici kabulün yapılması, kesin hesabın yapılması, daire teslimlerinin yapılması, iskan raporları ve tapuların alınması ile kesin kabulün yapılması için gerekli ve yeter sayıda elamanı görevlendirilir.

Organizasyon Yapısı

İşin niteliğine göre İdarenin belirleyeceği sayıda kurulacak olan Kontrol Amirlikleri ve bu Amirliklerin uhdelerinde oluşturulacak teknik eleman kadroları ile projenin organizasyon çalışmaları yürütülür.

Organizasyon yapısı içerisinde, hizmetlerin ağırlıklı bölümü şantiyelerden yönetilmektedir. Bununla birlikte Müşavir aynı zamanda merkez ofisinden de tüm gerekli yönetim desteği, teknik destek ve lojistik destek hizmetlerini sağlar.

Bu hizmetler özellikle proje yönetim desteğinin takibini, sürekli bilgi sağlanmasını ve modern veri işleme iletişim araçlarının teminini içermektedir. Bu birimlerden alınan bu tür destek, şantiye ofis personeline özel ve duruma özel tavsiyelerin sağlanması, gerekli olması halinde duruma özel destek görevlerinin organize edilmesi ve gerçekleştirilmesi, istenen hallerde uzmanların görevlerinin hazırlanması ve takip edilmesi şeklinde planlanır.

Müşavir’in organizasyon yapısında, başarılı bir proje uygulaması için gerekli teknik ekip oluşturulmuş, Organizasyon şemasında, görev gurupları, proje yönetimi ile ilgili alt ekiplere ayrılmıştır.

Organizasyon şemasındaki görev dağılımları, projenin uygun olan teknik ve güvenilir yöntemlerle uygulanmasını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu organizasyon yapısı içinde, proje için tanımlanan Proje Yönetim Programı oluşturulur.

Görevlendirilen sorumlu müdür (proje müdürü), yüksek kaliteli hizmetin etkin bir şekilde sağlanabilmesi için İdare ve Yüklenici ile Müşavir’ in koordinasyonunu sağlayarak tüm projenin yönetiminden sorumlu olur. Kontrol Amiri her şantiyedeki imalat/işlerden ve bunların sahadaki teknik kontrol elemanları tarafından takibinden ve günlük imalat formlarının tutulmasından ve raporlanmasından sorumludur. İnşaat ile ilgili imalatların işin tekniğine, fen ve sanat kurallarına ve tüm olumlu önerilere uygun olması amacını taşımaktadır. Kalite Kontrol Mühendisi proje kapsamında tüm malzemelerin seçiminin ve işçiliklerin teknik şartnamelere, sözleşmelere, ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olmasını sağlar.

Sahadaki imalat/işlerin kontrolü yanında, şantiye ofis çalışmaları ile iş programına uygun olarak işin ilerlemesi ile ilgili günlük, haftalık, aylık ilerleme raporlarının ve diğer raporların hazırlanması, varsa değişikliklerin ve güncellemelerin yapılması sağlar.

Müşavir’in organizasyon yapısı; İdare ve Yüklenici ile kendi ekip elemanları arasındaki koordinasyonu sağlayarak, işlerin iş programına uygun yürütülmesinden ve kontrolünün yapılmasının teminini ve yüksek performans standardının yakalanmasını sağlayacak biçimde oluşturulur.

Peyzaj mimarlığı hizmetleri için iş programına uygun şekilde deneyimli peyzaj mimarı görevlendirilerek çevre düzenlemesi ve peyzaj işleri yapımı yürütülür.

Yönetici ve Teknik Personelin Görev Tanımı

Teknik Destek Hizmetleri, Merkez proje müdürlüğü büromuzda, kontrollük hizmetleri ise kontrollük amirliklerimiz kanalı ile yürütülür. Gerek teknik destek hizmetleri gerekse kontrollük hizmetlerinde görevlendirilecek personel kendi konularında deneyimli ve üstlenilen görevlere uygun nitelikteki elemanlardan oluşturulmuştur. Proje konusu hizmetlerin yapımında görev alacak personele ait bilgi ve belgeler insan kaynakları ofisinde arşivlenir.

 

 

gtag('set', {'user_id': 'USER_ID'}); // Kullanıcı kimliğini signed-in user_id parametresini kullanarak ayarlayın.